img14.jpg (87051 bytes)
Point to Ponder  (Life Size)