img15.jpg (56040 bytes)
Point to Ponder   10"H x 16"L